Niepubliczny Ośrodek

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

ul. Koszalińska 96A

78-230 Karlino

 

tel.: +48 94 721 64 26

tel. kom.: +48 512 471 721

e-mail:  norew.karlino@wp.pl 

 

 

Niepubliczna Szkoła

Specjalna Przysposabiająca do Pracy

ul. Koszalińska 96A

78-230 Karlino

 

tel.: +48 94 721 64 26

tel. kom.: +48 512 471 721

e-mail:  norew.karlino@wp.pl 

 

 

 

Kontakt:

Stowarzyszenie Integracji Społecznej

                      "DROGA"

ul.Koszalińska 96A

78-230 Karlino

 

tel. 502 252 364

lub 505 083 388

 

e-mail:  droga.karlino@wp.pl 

lub        siuna1@poczta.onet.pl

Stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 01.08.2003 r. pod numerem 0000169329.

Numer konta bankowego:

61 1090 2646 0000 0001 0724 4738

Szanowni Państwo,


     Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 871) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 872) uprzejmie informuję, że:

1. w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Karlinie z dniem 18 maja 2020r. stwarza możliwość wznowienia na terenie placówki zajęć rewalidacyjnych oraz prowadzenia konsultacji dla uczniów Szkoły,

2. warunkiem organizacji ww. zajęć i konsultacji jest wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia na udział w zajęciach rewalidacyjnych lub konsultacjach oraz stosowanie się do Procedury Bezpieczeństwa dotyczącej zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w Niepublicznej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Karlinie,

3. rodzice/opiekunowie prawni ucznia, którzy chcą by ich dziecko uczestniczyło w zajęciach, proszeni są o zgłoszenie telefoniczne wychowawcy Oddziału lub Dyrektorowi Szkoły,

4. Dyrektor Szkoły ustala, wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia oraz z wychowawcą Oddziału, nauczycielami i innymi specjalistami, czas trwania zajęć rewalidacyjnych i konsultacji oraz termin ich przeprowadzenia,

5. udziałem w zajęciach i konsultacjach objęci będą uczniowie w liczbie adekwatnej do warunków lokalowych i możliwości placówki zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN,

6. Szkoła, równolegle z prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych i konsultacji w kontakcie bezpośrednim z uczniami, kontynuuje realizowanie zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Jednocześnie informuję, że organizacja zajęć rewalidacyjnych i konsultacji może ulec zmianie zgodnie z przepisami prawa oraz wytycznymi GIS, MZ, MEN oraz innymi obowiązującymi szkoły specjalne przysposabiające do pracy.

Apeluję o przestrzeganie wytycznych i reżimu sanitarnego na terenie placówki i poza nią.

Jestem pełna nadziei, że uda nam się przetrwać w zdrowiu ten trudny czas pandemii.


                                                                                                              Serdecznie pozdrawiam

                                                                                                                    Violetta Cielecka
                                                                                                                          Dyrektor
                                                                                                       Niepublicznej Szkoły Specjalnej
                                                                                                           Przysposabiającej do Pracy
                                                                                                                        w Karlinie