Niepubliczny Ośrodek

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

ul. Koszalińska 96A

78-230 Karlino

 

tel.: +48 94 721 64 26

tel. kom.: +48 512 471 721

e-mail:  norew.karlino@wp.pl 

 

 

Niepubliczna Szkoła

Specjalna Przysposabiająca do Pracy

ul. Koszalińska 96A

78-230 Karlino

 

tel.: +48 94 721 64 26

tel. kom.: +48 512 471 721

e-mail:  norew.karlino@wp.pl 

 

 

 

Kontakt:

Stowarzyszenie Integracji Społecznej

                      "DROGA"

ul.Koszalińska 96A

78-230 Karlino

 

tel. 502 252 364

lub 505 083 388

 

e-mail:  droga.karlino@wp.pl 

lub        siuna1@poczta.onet.pl

Stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 01.08.2003 r. pod numerem 0000169329.

Numer konta bankowego:

61 1090 2646 0000 0001 0724 4738

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Państwa dane osobowe zbierane i wykorzystywane są przez Niepubliczną Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Karlinie, zwaną dalej Szkołą, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO.

2. Państwa dane osobowe gromadzimy:

1) w związku z wypełnianiem przez Szkołę obowiązków związanych z procesem nauczania, działalnością edukacyjną, rewalidacyjną, wychowawczą i opiekuńczą;

2) w przypadku podjęcia współpracy z innymi podmiotami;

3) w przypadku organizowania imprez i wydarzeń;

4) podczas wizyty w placówce oraz na naszej stronie internetowej;

5) nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu ze Szkołą.

3. Administratorem Danych Osobowych, zwanym dalej ADO, jest Dyrektor Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy z siedzibą w Karlinie, ul. Koszalińska 96A.

4. Z ADO można się kontaktować:

1) pisemnie pod adresem: Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 78-230 Karlino, ul. Koszalińska 96A;

2) telefonicznie pod numerem telefonu: 94 721 64 26 lub 512 471 721;

3) drogą elektroniczną na adres e-mail: viociel@wp.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

1) realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością edukacyjną, rewalidacyjną, wychowawczą i opiekuńczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu realizacji zadań ustawowych określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59) oraz Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017r., poz. 2198);

2) promocji działalności Szkoły oraz osiągnięć i umiejętności uczniów za zgodą ich rodziców/opiekunów prawnych wyrażoną w trybie art 6 ust. 1 lit. A RODO. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie w formie pisemnej na adres Administratora;

3) zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły oraz ochrony mienia zgodnie z art.108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (monitoring wizyjny).

4. Wizerunek (zdjęcia, filmy, materiały promocyjne) i dane osobowe ucznia (imię i nazwisko) mogą być umieszczone na stronie internetowej Szkoły w celu promocji działań Szkoły oraz osiągnięć i umiejętności uczniów.

5. Obiekt, w którym działa placówka posiada monitoring wizyjny.

6. Dane osobowe udostępniane są wyłącznie następującym odbiorcom:

1) podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

2) podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z procesem edukacji, rewalidacji, wychowania i opieki – określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych działań realizowanych przez Administratora.

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9. Dane osobowe nie podlegają w Szkole profilowaniu.